Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012


Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας: Πρόγραμμα για Ναυτιλία, Γεωργία, Ένοπλες Δυνάμεις,Δημόσια Διοίκηση, Εθνικά Θέματα, Συνταγμα, Εκλογές.
Παρουσιάζουμε τις γενικές αρχές και τις θέσεις του κόματος Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας (ΣΕΕ) σε όλους τους τομείς της δημόσιας και κοινωνικής ζωής, ώστε να το γνωρίσουμε καλύτερα και να κρίνουμε τις θέσεις και απόψεις του. Εδώ παρουσιάζεται το δεύτερο μέρος με το πρόγραμμά του για την Ναυτιλία, Γεωργία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τον Έλεγχο των Υπευθύνων, την Δημόσια Διοίκηση, τα Εθνικά Θέματα, την Συνταγματική Αναθεώρηση και το Εκλογικό Σύστημα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ιδεολογική θέση
Η Ελλάδα κατέχει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα της ναυτιλίας, όπου διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας.
Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία είναι αντικειμενικά η πρώτη δύναμη στον παγκόσμιο χάρτη και οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν δίκαια κατακτήσει έναν κυρίαρχο ρόλο σε διεθνές επίπεδο.
Είναι υποχρέωση της πολιτείας να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που δίδει η Ελληνική ναυτιλία και το σύνολο του έμψυχου και άψυχου υλικού που την συνιστά και την υπηρετεί.
Βασικές αρχές
Η χώρα μας, ως πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στην Ε.Ε. με μακρά ναυτική παράδοση οφείλει να είναι πρωταγωνιστής και ρυθμιστής της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής.
Για την επίτευξη των παραπάνω, είναι επιτακτική η επανασύσταση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και η υπαγωγή σε αυτό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Δημιουργία νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου, με στόχο την ενθάρρυνση της υπαγωγής όλου του ελληνόκτητου στόλου υπό ελληνική σημαία.
Αναβάθμιση της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης.
Μέγιστη αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών της χώρας.
Ελευθερία παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές, με τήρηση όλων των Ευρωπαϊκών κανονισμών και ρυθμίσεων.
Προτάσεις
Δημιουργία διεθνούς εμβέλειας ναυτιλιακού-επιχειρηματικού Πάρκου για την προσέλκυση ναυτιλιακών κεφαλαίων.
Κίνητρα για τους εφοπλιστές, προκειμένου να μεταφέρουν στην Ελλάδα τις έδρες των Ναυτιλιακών τους εταιριών.
Επαναφορά κινήτρων προς τους έλληνες Ναυτικούς ώστε να αυξηθεί η Ελληνική συμμετοχή στην σύνθεση των πληρωμάτων και η συνεπαγόμενη αύξηση της ροής συναλλάγματος προς την χώρα.
Εξασφάλιση συνθηκών «εργασιακής ειρήνης» στους λιμένες και στις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες της Χώρας μας.
Αρμόδιο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος να ελέγχει την ασφάλεια των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.
Να πραγματοποιείται σε Ελληνόκτητα πλοία η θαλάσσια υπηρεσία των δοκίμων των σχολών Ε.Ν. εφόσον τα υπό Ελληνική σημαία δεν επαρκούν (αριθμητικά ) για την εκπαίδευσή τους.
Επανέλεγχος των αδειών σκοπιμότητας των ακτοπλοϊκών γραμμών με υποχρεωτική κάλυψη αρχικά των λεγόμενων «άγονων» γραμμών και κατόπιν χορήγηση και άλλων πλέον κερδοφόρων.
Αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των ναυτικών Σχολών και δημιουργία ναυτικών λυκείων.
Κοινή δραστηριοποίηση Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Ανάπτυξης για αποτελεσματικότερη συνεργασία των Εφοπλιστικών Εταιρειών με τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες αφενός και με τα Ναυπηγεία αφετέρου, ώστε να γίνονται οι επισκευές των πλοίων στην Ελλάδα.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Ιδεολογική θέση
Η γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή συνιστούν βασικούς πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας και του τρόπου ζωής των Ελλήνων.
Αυτάρκεια της χώρας από εγχώρια παραγωγή.
Υποστήριξη της αγροτικής οικογένειας, του μόχθου και του προϊόντος της.
Βασικές αρχές
Επιστροφή στην παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών κα αλιευτικών προϊόντων, με επανασχεδίαση, επενδύσεις και στήριξη πρωτοβουλιών υψηλής οικονομικής απόδοσης με υπευθυνότητα και όραμα.
Απορρόφηση του αγροτικού προϊόντος με μέριμνα των κράτους.
Προώθηση ιχθυοκαλλιεργειών και ανάπτυξη της αλιείας σε όλες τις περιοχές της Ελληνικής ΑΟΖ.
Προώθηση των εξαγωγών με παράλληλη μείωση των εισαγωγών μετά από κατευθυνόμενη κατανάλωση εγχώριων προϊόντων.
Δημιουργία νέας γενιάς αγροτών και νοοτροπίας, αξιοποίηση της γης και απόκτηση της σχετικής τεχνογνωσίας για καλύτερη αξιοποίησή της με νέα προϊόντα και μεθόδους.
Αναδιάρθρωση καλλιεργειών σε προϊόντα στα οποία η χώρα έχει πλεονέκτημα λόγω θέσης και κλίματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της.
Έμφαση στην πρωτοτυπία, στην ανταγωνιστικότητα, στην τυποποίηση, στις βιολογικές καλλιέργειες, στην πιστοποίηση και στις παραγωγές προστατευόμενης ονομασίας και προέλευσης.
Ανάπτυξη και υποστήριξη ολοκληρωμένων γεωργο-κτηνοτροφικών μονάδων (τύπου φάρμας) αυτοτελούς διαχείρισης υλών παραγωγής και μεταποίησης.
Συνεργασία ολοκληρωμένων μονάδων με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για παραγωγές υψηλής οικονομικής απόδοσης.
Οργάνωση στις τοπικές κοινωνίες συλλογικών δράσεων μικρών παραγωγών, ώστε να καταστούν αυτάρκεις οικονομικά.
Προτάσεις
Κίνητρα για την δημιουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων στην περιφέρεια, επεξεργασίας – μεταποίησης γεωργικών προϊόντων σε συσκευασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα.
Οργάνωση περιφερειακών εμπορευματικών κέντρων και σύνδεση με μεταφορικούς κόμβους οδικούς, θαλάσσιους και αεροπορικούς.
Δημιουργία γεωργικών Λυκείων σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας.
Δημιουργία και αξιοποίηση των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων προσαρμοσμένες στις νέες τεχνολογικές ανάγκες, στην εξέλιξη νέων ανθεκτικών φυτωρίων και κτηνοτροφικών γενεών μεγαλύτερης απόδοσης.
Υποστήριξη αυτοδύναμων ενεργειακά γεωργικών - κτηνοτροφικών μονάδων.
Ανακύκλωση και εκμετάλλευση φυτικών αγροτικών και υπολοίπων ζωοτροφών σε μεταποίηση για λιπάσματα και ζωοτροφές.
Δημιουργία αγροτικού επιμελητήριου.
Δημιουργία περιφερειακών δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων.
Συστήματα παρακολούθησης μικροκλίματος καλλιεργειών και προστασίας των από χαλάζι.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ και ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
Ιδεολογική θέση
Θεωρούμε οτι οι Ενοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) είναι εργαλείο εξυπηρέτησης – υποστήριξης και προώθησης των εθνικών συμφερόντων. Οι Ε.Δ λειτουργούν κυρίως ως παράγων αποτροπής και προβολής εθνικής ισχύος.
Η Πολιτεία πρέπει να τιμά και φροντίζει όλο το στρατιωτικό προσωπικό, εν ενεργεία, εφέδρους και αποστράτους. Οι Ε.Δ πρέπει να παραμένουν ακομμάτιστες.
Η στρατιωτική υπηρεσία είναι ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα και υποχρέωση όλων των Ελλήνων πολιτών.
Απόδοση τιμής και σεβασμού σε όλους τους επιζώντες ή πεσόντες για την προάσπιση των ιδανικών του Έθνους. Σεβασμός, αναγνώριση, δικαίωση και ενίσχυση των ορφανικών οικογενειών.
Βασικές αρχές
Η Πολιτεία, στο υψηλότερο επίπεδο, θα πρέπει με σαφήνεια να περιγράφει την Πολιτική Εθνικής Άμυνας σε θεσμικό κείμενο και υποχρεούται δε να διαθέτει τους ανάλογους πόρους στις Ε.Δ.
Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται και προετοιμάζονται κατάλληλα, ώστε να αντιλαμβάνονται πλήρως και να αποδέχονται τη συμμετοχή στις απαραίτητες θυσίες.
Η συμμετοχή της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς οφείλει να επιδιώκει την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, την αύξηση του κύρους της χώρας μας και την υιοθέτηση σύγχρονων οργανωτικών, επιστημονικών και επιχειρησιακών τεχνικών από τις ΕΔ.
Επιβάλλεται ο Πολιτικός και όχι ο κομματικός έλεγχος των ΕΔ.
Η μακρά συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ αποτελεί ιστορική πραγματικότητα. Η συμμετοχή δυνάμεων στις δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών είναι θέμα πολιτικό και πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των λοιπών Εθνικών υποχρεώσεων.
Εφαρμογή αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης στελεχών μέσω θέσπισης επαγγελματικών κριτηρίων, σε κάθε βαθμό για την προαγωγή των στελεχών και την επιλογή τους σε θέσεις υψηλής ευθύνης.
Οι Έφεδροι αποτελούν το μεγάλο ποσοστό των ΕΔ και γι’ αυτό πρέπει να παραμένουν ετοιμοπόλεμοι, εκπαιδευόμενοι διαρκώς με σύγχρονα και ρεαλιστικά προγράμματα επαναληπτικών προσκλήσεων και ασκήσεων.
Οι Εθνοφύλακες αποτελούν ουσιαστικό τμήμα των Ε.Δ με αξιόλογη προσφορά και δικαιούνται αναγνώρισης των υπηρεσιών τους.
Επιβάλλεται η μεταφορά τεχνογνωσίας στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία ώστε σταδιακά να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή εξάρτηση από πηγές του εξωτερικού.
Παροχή κινήτρων στην έρευνα και ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών και ενθάρρυνση συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια. 
Προτάσεις
Ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Εξωτερικών & Άμυνας (ΕεκΑ) της Βουλής.
Επιλογή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ από το ΚΥΣΕΑ και δημόσια ακρόασή στη Βουλή.
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με δικαίωμα ψήφου στα Κυβερνητικά όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις για τις Ε.Δ.
Έγκριση των μεγάλων Εξοπλιστικών Προγραμμάτων από το Κοινοβούλιο.
Καθορισμός της Οροφής του στρατιωτικού προσωπικού, του αναγκαίου κυρίου υλικού και της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας από το Κοινοβούλιο.
Θεσμοθέτηση σταθερού νομικού πλαισίου, που θα αφορά στην κατάσταση όλων των στρατιωτικών, την εξέλιξή – σταδιοδρομία τους και τη διοίκηση των Ε.Δ.
Υποστήριξη και αξιοποίηση των Ενώσεων Εφέδρων, ως φορέων διατήρησης των ικανοτήτων τους και καλλιέργειας στρατιωτικού πνεύματος.
Απλοποίηση του διοικητικού σχήματος των Ε.Δ.
Μείωση του αριθμού των ετησίων αποστρατειών των στελεχών των Ε.Δ.
Η διάρκεια της θητείας πρέπει να καθορίζεται από το Κοινοβούλιο.
Στράτευση των Ελληνίδων με καθεστώς εθελοντικής θητείας.
Λήψη μέτρων ανακούφισης του κληρωτού και της οικογενείας του, από το οικονομικό βάρος της θητείας.
Αναγνώριση των επαγγελματιών στρατιωτικών ως ειδικής κατηγορίας κρατικών λειτουργών.
Οικονομική εξυγίανση των Μετοχικών Ταμείων, όπως έγινε στο παρελθόν και για άλλα ταμεία, σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες και αξιοποίηση των περιουσιακών των στοιχείων με ανταγωνιστικούς όρους.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
Ιδεολογική τοποθέτηση
Στις σύγχρονες κοινωνίες η πολιτική διαφθορά αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο. Τα σοβαρά δημοκρατικά πολιτεύματα διαθέτουν όμως αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου προς προστασία της Δημοκρατίας και του δημοσίου χρήματος.
Στην Πατρίδα μας τα τελευταία 30 χρόνια η διαφθορά αποτέλεσε κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολιτικού συστήματος εξουσίας. Διαφθορά η οποία όμως καλύφθηκε από την συστηματική ατιμωρησία. Όχι μόνο εξαιτίας της απροθυμίας των ηγετών και όλων των πολιτικών κομμάτων να αναζητήσουν και να ελέγξουν υπευθύνους, αλλά και της νομοθετημένης διαφθοράς και ατιμωρησίας.
Η Ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίσει το βίο της αν στο κράτος και στην πολιτική δεν καθιερωθεί ο έλεγχος και η εκτέλεση ποινών προς τους ενόχους.
Βασικές αρχές
Διαρκής έλεγχος υπευθύνων σε όλα τα επίπεδα των κυβερνητικών παραγόντων , της κρατικής λειτουργίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης και άσκηση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων .
Προώθηση στη δικαιοσύνη, άσκηση δίωξης και επιβολή αυστηρών ποινών σε όσους καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα και σε όσους με ενέργειές τους έβλαψαν το δημόσιο ή το εθνικό συμφέρον.
Επιστροφή των χρημάτων που αποκτηθήκαν παράνομα.
Έλεγχος των μεγάλων συμβάσεων που σύναψε το Ελληνικό δημόσιο τα τελευταία έτη.
Προτάσεις
Άσκηση ποινικής δίωξης κατά των βουλευτών ως μελών του συλλογικού οργάνου της Ελληνικής Βουλής για το κακούργημα «κατάχρηση εξουσίας με κοινό δόλο» διότι παρέλειψαν να ασκήσουν εμπρόθεσμα το εισαγγελικό τους καθήκον, (άρθρο 86 Συντάγματος), με αποτέλεσμα να παραγραφούν αξιόποινες πράξεις πολιτικών που άσκησαν υπουργικά καθήκοντα.
Ψήφιση ειδικών νόμων για τον έλεγχο υπευθύνων της εξαθλίωσης των δημοσιονομικών της Πατρίδος .
Έλεγχος των αιτίων κάτω από τις οποίες το Ελληνικό Κράτος και ο Ελληνικός Λαός οδηγήθηκαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Εκμετάλλευση όλων των νομικών δυνατοτήτων που παρέχει το Σύνταγμα, το ελληνικό δίκαιο και η νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων για τον έλεγχο των υπευθύνων, την αποκατάσταση της ηθικής τάξης και της δικαίωσης των Ελλήνων πολιτών από την σκανδαλώδη ατιμωρησία.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ιδεολογική τοποθέτηση
Η δημόσια διοίκηση αποτελεί τον μοχλό της εύρυθμης λειτουργίας της κρατικής μηχανής.
Η απαίτηση ολιγάριθμου και αποτελεσματικού κράτους προϋποθέτει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και αυστηρό έλεγχο σε όλη την κλίμακα της κρατικής διοίκησης.
Σήμερα η δημόσια διοίκηση στην πατρίδα μας βρίσκεται σε αποσύνθεση εξ΄ αιτίας του αφόρητου κομματισμού και της αναξιοκρατίας που επικράτησε ως βασικό μέσο λειτουργίας της. Είναι καθολική απαίτηση του Ελληνικού λαού, ο οποίος υφίσταται τα οικονομικά βάρη της λειτουργίας του Κράτους, να υιοθετηθούν οι αρχές της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας στη Δημόσια διοίκηση και η απεμπλοκή της από τον κομματισμό.
Βασικές αρχές
Το κομματικό κράτος χρησιμοποίησε τη δημόσια διοίκηση αντιπαραγωγικά και ψηφοθηρικά με κύριο μέσο τη συναλλαγή και οδήγησε το σύνολο σχεδόν του παραγωγικού δυναμικού της Χώρας προς το δημοσιοϋπαλληλισμό στερώντας πολύτιμο δυναμικό από την οικονομία ενώ χιλιάδες αξιόλογοι Έλληνες στη δημόσια διοίκηση παραμελήθηκαν αναξιοποίητοι.
Δεν «επανιδρύεται» το κράτος με πολιτικές εξαγγελίες που ουσιαστικά κρύβουν τη δειλία και την ατολμία αλλά με αληθινές πατριωτικές πρωτοβουλίες που δεν θέτουν ως πρώτιστη προτεραιότητα το κομματικό συμφέρον και το εφήμερο πολιτικό κόστος.
Το ελληνικό κράτος, στον 21ο αιώνα, εξακολουθεί να είναι γραφειοκρατικό, αναξιοκρατικό, αυταρχικό απέναντι στον πολίτη, κομματικό, σπάταλο, αναποτελεσματικό και πολυάριθμο.
Κατά συνέπεια ο κομματισμός πρέπει να εξαφανιστεί από τη δημόσια διοίκηση και να οδηγηθούμε σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο, ολιγάριθμο, αποτελεσματικό, αξιοκρατικό, φιλικό προς τον πολίτη Ελληνικό κράτος.
Προτάσεις
Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των φορέων της κρατικής μηχανής.
Ανάδειξη και πάλι της υπαλληλικής ευθύνης, του αυστηρού ελέγχου και της υπαλληλικής ιεραρχίας που απαξιώθηκε σε όλο το δημόσιο.
Νέος δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας προσαρμοσμένος προς το συμφέρον του πολίτη και τις ανάγκες του κράτους και όχι κώδικας συναλλαγής.
Διαρκής αξιολόγηση του προσωπικού. Έλεγχος και αποχώρηση των ανικάνων.
Δραστική κατάργηση – συγχώνευση του τεράστιου αριθμού των ΝΠΔΔ και Οργανισμών που αποτέλεσαν πεδίο διαφθοράς, εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος.
Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου της συνδικαλιστικής δράσεως σε όλο το δημόσιο τομέα. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών και λοιπών συνδικαλιστικών δράσεων σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ενιαίο και αξιοπρεπές μισθολόγιο σε όλο το δημόσιο τομέα.
Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών και μετατάξεις υπαλλήλων με στόχο τη λειτουργία επιλεγμένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη και κατά τις απογευματινές ώρες.
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2012
Ιδεολογική τοποθέτηση 
Η Ελληνική ιστορία είναι διαχρονικά πλούσια σε αγώνες για την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική ανεξαρτησία και την ελευθερία της πατρίδας.
Η σημερινή γενιά των ελλήνων οφείλει την ύπαρξή της στους αγώνες του έθνους και στη υπερήφανη στάση εθνικών ηγετών που δεν ενέδωσαν σε πιέσεις και παράλογες απαιτήσεις ξένων παραγόντων. Έτσι δικαιολογήθηκαν οι θυσίες και οι στερήσεις του λαού.
Το μέλλον της χώρας εξαρτάται από την στάση των νεοελλήνων στα εντός και εκτός της χώρας δρώμενα, που έχουν στόχο την μείωση της εθνικής κυριαρχίας, την κατάπτωση του φρονήματος του λαού και την αποδοχή τετελεσμένων γεγονότων.
Απαίτηση του Ελληνικού Λαού είναι η σθεναρή, άκαμπτη, αδιαπραγμάτευτη και ανιδιοτελής θέση των Ελληνικών Κυβερνήσεων στα εθνικά θέματα.
Βασικές Αρχές
Η τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου και η εκμετάλλευση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό, χωρίς επιλεκτικές υπαναχωρήσεις.
Διαφύλαξη των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ξηρά, θάλασσα, αέρα και διάστημα.
Διεκδίκηση των καπηλευθέντων ιστορικών στοιχείων από τρίτους και υπεράσπιση των δίκαιων και ιστορικά αποδεικνυόμενων Ελληνικών θέσεων.
Προτάσεις
Η δυνατότητα από πλευράς του κρατιδίου τη FYROM χρήσης του ονόματος Μακεδονία» είναι παράνομη και καταχρηστική. Οποιαδήποτε ονομασία του κρατιδίου αυτού δεν θα περιέχει τον όρο Μακεδονία ή παράγωγο αυτού, διότι η Μακεδονία είναι μία και είναι Ελληνική. Η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων οφείλει να είναι διαχρονικά σθεναρή και αδιαπραγμάτευτη ανεξάρτητα με την θέση τρίτων.
Τα νησιά του Αιγαίου ανεξάρτητα του μεγέθους και της γεωγραφικής των θέσεως έχουν όλα υφαλοκρηπίδα, αιγιαλίτιδα ζώνη και εναέριο χώρο, στοιχεία που σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ορίζουν σαφώς τα όρια της Ελληνικής επικράτειας, η οποία καθημερινώς παραβιάζεται και αμφισβητείται. Διαρκής επιτήρηση και δυναμική υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας.
Οι δραστηριότητες του Τουρκικού Προξενείου της Κομοτηνής οφείλουν να περιοριστούν στα καθαρά προξενικά καθήκοντα.
Άμεση άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματος του καθορισμός των ΑΟΖ.
Διαρκής επαγρύπνηση και μέριμνα για την προστασία των Ελληνικών μειονοτήτων.
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Ιδεολογική τοποθέτηση
Στο Δημοκρατικό Πολίτευμα μας η αποφασιστική συμμετοχή του κυρίαρχου Λαού, διαμέσου των αντιπροσώπων του, αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας.
Η ανόθευτη έκφραση της λαϊκής βουλήσεως είναι η εξασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας. Έκφραση που συστηματικά νοθεύτηκε από την εκλογική νομοθεσία της μεταπολιτευτικής περιόδου με στόχο την διαμόρφωση των πλειοψηφικών μονοκομματικών κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση της κομματοκρατίας στην Πατρίδα μας. Αίτιο της γενικευμένης παρακμής στην κοινωνία μας.
Κρίνεται αναγκαίο και επιτακτικό η ανοικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνίας να ξεκινήσει από τη θεμελίωση της λαϊκής βουλήσεως και της λαϊκής κυριαρχίας.
Βασικές αρχές
Διατήρηση της μορφής του πολιτεύματος της Ελλάδος. «Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία».
Περιορισμός της υπερέχουσας θέσεως του Πρωθυπουργού, ως αρχηγού της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, στη λειτουργία του πολιτεύματος. Ο Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος κομματικού σχηματισμού, μετέφερε στο Κράτος την κομματική διαφθορά.
Επαναφορά αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Διατήρηση της αρχής του ισχυρού κράτους και της ενίσχυσης του ΠτΔ στο σύστημα διακυβέρνησης.
Περιορισμός των καταχρηστικών δικαιωμάτων και προνομίων των βουλευτών.
Ενίσχυση της δυνατότητας παρέμβασης των πολιτών στην λειτουργία των θεσμών.
Απόλυτος και ουσιαστικός διαχωρισμός των τριών εξουσιών, δικαστικής, νομοθετικής, εκτελεστικής.
Προτάσεις
Επαναφορά των εξουσιών του ΠτΔ με σκοπό την θεμελίωση του ρυθμιστικού ρόλου στην ομαλή λειτουργία του Πολιτεύματος. Η συνταγματική αναθεώρηση του 1986 δημιούργησε συνθήκες πρωθυπουργικού κοινοβουλευτισμού και κυβερνητικού αυταρχισμού.
Διενέργεια δημοψηφισμάτων και με πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας ή και με λαϊκή πρωτοβουλία με συγκέντρωση αριθμού υπογραφών ίσου με το 40% του αριθμού του εκλογικού σώματος όπως καταγράφεται στους σε ισχύ εκάστοτε εκλογικούς καταλόγους.
Καθιέρωση της ισχύος της Λαϊκής Αρνησικυρίας ήτοι στην αναπομπή στη Βουλή ψηφισθέντος με απλή πλειοψηφία νόμου, με την συγκέντρωση αριθμού υπογραφών ίσου με το 40% του αριθμού του εκλογικού σώματος, όπως καταγράφεται στους σε ισχύ εκάστοτε εκλογικούς καταλόγους, εξαιρουμένων των νόμων δημοσιονομικού περιεχομένου.
Ασυμβίβαστο του αξιώματος του Υπουργού με εκείνο του Βουλευτή.
Μέγιστη διάρκεια κοινοβουλευτικής θητείας η οκταετία.
Δύο θητείες η μέγιστη διάρκεια για τους λοιπούς αιρετούς, (περιφερειάρχες, δήμαρχοι, κλπ).
Καθορισμός των βασικών αρχών του εκλογικού συστήματος στο Σύνταγμα και όχι με νόμο.
Κατάργηση του θεσμού των Βουλευτών Επικρατείας.
Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας. Η πρωτοπόρος αυτή διάταξη, που εξασφάλιζε την πολιτική ελευθερία κάθε βουλευτού, μετατράπηκε σε συντεχνιακό προνόμιο. Συλλήβδην όλες οι άνομες πράξεις των βουλευτών εξαφανίσθηκαν πίσω από τη διάταξη αυτή.
Κατάργηση των βουλευτικών προνομίων και περιορισμός των ατελειών του Βουλευτή.
Κατάργηση της σύνταξης των βουλευτών και λοιπών αιρετών οργάνων (περιφερειαρχών, δημάρχων) και προσμέτρηση του χρόνου θητείας στο ταμείο ασφάλισης εκάστου.
Ουσιαστικός εκδημοκρατισμός των Πολιτικών Κομμάτων και εγγυήσεις ελέγχου της διαφάνειας στα οικονομικά τους και των συνθηκών σύναψης δανείων εκ μέρους τους από το Τραπεζικό σύστημα με υποχρέωση δημόσιας ανακοίνωσης των πράξεων δανεισμού.
Τροποποίηση των εισαγγελικών αρμοδιοτήτων της Βουλής του άρθρου 86. Η Βουλή δεν θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά των μελών της Κυβέρνησης για αξιόποινες πράξεις.
Πρόβλεψη για το “πόθεν έσχες” των πολιτικών προσώπων και για την ανάθεση του ελέγχου σε ειδική επιτροπή ανώτατων λειτουργών των Ανώτατων Δικαστηρίων της Χώρας.
Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και περιορισμός της διακριτικής ευχέρειας της Εκτελεστικής Εξουσίας ως προς την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.
Παροχή ανώτατης εκπαιδεύσεως όχι μόνο σε Ν.Π.Δ.Δ. Σταθερή προσήλωση στη διατύπωση του άρθρου 16 του σκοπού της Παιδείας.
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ιδεολογική τοποθέτηση
Το δικαίωμα της ψήφου του πολίτη έχει κεφαλαιώδη σημασία για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμά του είτε το ασκεί είτε όχι.
Η επιλογή του εκλογικού συστήματος καθορίζει το βαθμό της δημοκρατίας και τον αληθινό κοινοβουλευτισμό.
Το εκλογικό σύστημα της «ενισχυμένης αναλογικής», υπό το πρόσχημα των «σταθερών κυβερνήσεων», αλλοιώνει τη λαϊκή έκφραση και συνιστά αναίρεση της λαϊκής κυριαρχίας.
Η ανόθευτη έκφραση της λαϊκής βουλήσεως είναι η εξασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας. Έκφραση που συστηματικά νοθεύτηκε από την εκλογική νομοθεσία της μεταπολιτευτικής περιόδου με στόχο την διαμόρφωση των πλειοψηφικών μονοκομματικών κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση της κομματοκρατίας στην Πατρίδα μας. Αίτιο της γενικευμένης παρακμής στην κοινωνία μας.
Καθορισμός των βασικών αρχών του εκλογικού συστήματος στο Σύνταγμα και όχι στο νόμο.
Βασικές αρχές
Αρχή της καθολικής, άμεσης και μυστικής ψηφοφορίας.
Αρχή της ισότητας των ψήφων των πολιτών. Ισότητα όχι μόνο σε όσους πολίτες ασκούν το δικαίωμα αλλά και σε όσους δεν το ασκούν.
Δεν αναγνωρίζουμε την υποχρεωτικότητα της ψήφου των πολιτών. Στη σημερινή κοινωνία η άσκηση του δικαιώματος αυτού ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του πολίτη. Οι πολίτες που ψηφίζουν έχουν ισότιμα πολιτική αντίληψη με αυτούς που δεν ασκούν το δικαίωμα αυτό. Η αποχή από την κάλπη αποτελεί ύψιστη πολιτική πράξη, υπό τις παρούσες εκφυλιστικές συνθήκες του πολιτικού συστήματος εξουσίας, για κάθε συνειδητοποιημένο πολίτη, παρά το γεγονός ότι σήμερα ευνοεί το φαύλο δικομματισμό.
Αναγνωρίζουμε παραγωγή πολιτικού αποτελέσματος, κατά τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, όχι μόνο από τους ψηφίσαντες πολίτες, αλλά και από τους μη ψηφίσαντες.
Ο μη συνυπολογισμός της αποχής καθώς και της λευκής ψήφου στην παραγωγή του πολιτικού αποτελέσματος παραβιάζει την αρχή της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγματος και αναιρεί ανεπίτρεπτα την ουσία της Δημοκρατίας. Ο κάθε πολίτης έχει μία ψήφο και είναι νομικά ισοδύναμη είτε καταμετράται είτε όχι.
Δεν είναι δυνατό να απέχει το 50% του εκλογικού σώματος από τις εκλογές και να δiανέμονται στους βουλευτές των πολιτικών κομμάτων 300 έδρανα του Κοινοβουλίου.
Σύνδεση του ποσοστού του εκλογικού σώματος που ψηφίζει και ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα με τον αριθμό των εισερχομένων βουλευτών στο Κοινοβούλιο.
Αν μέρος του Ελληνικού Λαού δεν προσέρχεται στις κάλπες σημαίνει ότι δεν επιθυμεί να εκπροσωπηθεί στο Κοινοβούλιο και πρέπει να γίνει σεβαστή η επιθυμία του. Δεν θα εισέρχεται ο αντίστοιχος αριθμός βουλευτών που αναλογεί στο ποσοστό της αποχής των Ελλήνων πολιτών και της λευκής ψήφου. Η αποχή θα έχει έμπρακτες και άμεσες συνέπειες για το πολιτικό σύστημα εξουσία
Ο αριθμός των βουλευτών που θα εισέρχονται στο Κοινοβούλιο, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, θα είναι κυμαινόμενος ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Λαού και των καταμετρημένων λευκών ψήφων.
Η άκυρη ψήφος είναι άκυρη διότι αυτό επιθυμεί ο πολίτης.
Προτάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Συντάγματος ορίζεται ότι ο αριθμός των βουλευτών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 200 και μεγαλύτερος των 300. Αυτά θα αποτελέσουν τα όρια του κυμαινομένου αριθμού των βουλευτών.
Κάθε 1% ποσοστό του εκλογικού σώματος, σύμφωνα με τους σε ισχύ εκλογικούς καταλόγους, που απέχει συνυπολογιζόμενης και της λευκής ψήφου αναλογεί σε 1 έδρα.(π.χ. Ποσοστό 50% αποχής + λευκή ψήφος αντιστοιχεί σε 250 εισερχόμενους βουλευτές).
Καθιέρωση του αναλογικού εκλογικού συστήματος χωρίς καμία παραχώρηση εδρών στον εκλογικό σχηματισμό που πλειοψηφεί.
Διατήρηση του ποσοστού 3%, σε όλη την επικράτεια, ως βάση για τα εισερχόμενα πολιτικά κόμματα.

 Γραφεία Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας
ΑΘΗΝΑ
 Ναυαρίνου 17, Αθήνα, ΤΚ 10680
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  211 182 6004
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Πανταζής  Βασίλειος      6936872219
Αναπληρωτής                     : Διαμάντης Θεόδωρος   6944989376     
Ωρες λειτουργίας: Καθημερινά  10:00 έως 13:00
Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα από 17:30 - 19:30
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δημητρίου Γούναρη 4-6,  ΤΚ 18531
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 
Σταθερό:    210-4125104
Κινητό :    6974594118       Δημήτριος Τόγκας         
Ωρες λειτουργίας: Καθημερινά  10:00 έως 14:00
Επικοινωνία με γραμματεία κάθε  απόγευμα από 17:30 - 19:30
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 4, ΤΚ 60100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας -ΦΑΧ:  23510- 35914 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εγνατίας 35  - 7ος Όροφος ,  ΤΚ 546 30
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 
Κινητό :    6989 276 638         
Ωρες λειτουργίας: Καθημερινά  09:30 έως 13:30 και  17:00 έως 20:00  και  Σάββατο10:00- 14:00
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κονίτσης 5,  ΤΚ 551 32
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 
Σταθερό:    2310-453 192
Κινητό :    6942 477 645              
Ωρες λειτουργίας: Καθημερινά  18:00 έως 21:00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Ερεσσού 17,  ΤΚ 81 100
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 
Σταθερό :    2251 300 801        
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ταλλάς Νικόλαος      694 587 5819     email:  tallasn@in.gr
Ωρες λειτουργίας: Καθημερινά  10:00 έως 13:00 και 18:00 έως 21:00 
ΧΑΝΙΑΣτρατηγού Τζανακάκη 6   - 1ος Όροφος ,  γραφείο 12 , ΤΚ 73 134
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 
Σταθερό :    28210 20004       
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κοτσώνης Χρήστος   6932 250 066              
 email:    syndesmosee_chania@yahoo.gr
Ωρες λειτουργίας: Καθημερινά  09:00 έως 14:00 και 18:00 έως 20:30 και Σάββατο 09:00- 14:00


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου