Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012


Ολόκληρο το άρθρο με την δημοσκόπηση της Pulse RC για το ΠΟΝΤΙΚΙ
Του Γιώργου Ηλ. Αράπογλου
Γεν. Διευθυντή της Pulse RC
Τα πράγµατα για το ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς ό­πως και για τη χώρα, πάρα πολύ δύσκολα! Η αίσθηση αυτή είναι διάχυτη, προκύπτει από τη συµπεριφορά των στελεχών του, επιβε­βαιώνεται από τις πρόσφατες εξελίξεις και καταγρά­φεται στα δηµοσκοπικά αποτελέσµατα της πρόθε­σης ψήφου… ηχηρότατα!
Στο ερώτηµα για τον καταλληλότερο χρόνο εκλο­γής νέου αρχηγού, η συντριπτική υπεροχή της απά­ντησης «άµεσα» µοιάζει µε «κραυγή» αγωνίας των ψηφοφόρων του. Μεταξύ Γ. Παπανδρέου και Β. Βε­νιζέλου, ο αντιπρόεδρος - αν είναι ο νέος αρχηγός - εµφανίζεται να κάνει το ΠΑΣΟΚ πιο ελκυστικό στους ψηφοφόρους. Είναι όµως εντυπωσιακή η άρνηση που καταγράφουν και οι δύο, ακόµα και µεταξύ των ψηφοφόρων του κόµµατος - η πλειοψηφία των οποί­ων θεωρεί πιθανή τη διάσπασή του!
Και τα δύο άλλα κόµµατα που συµµετέχουν στην κυβέρνηση, η Νέα Δηµοκρατία και ο ΛΑΟΣ, καταγρά­φουν απώλειες. Το προβάδισµα της Νέας Δηµοκρατί­ας επιβεβαιώνεται και ενισχύεται, κυρίως όµως λό-γω της µεγαλύτερης πτώσης του αντιπάλου της. Έτσι, δείχνει να «διατηρεί» µε ασφάλεια το πλεονέκτηµα των 50 επιπλέον εδρών, που προσφέρει ο εκλογικός νόµος στο πρώτο κόµµα. Η Αριστερά (αθροιστικά) «έλκει», πλέον, τον έναν στους τρεις ψηφοφόρους και η επόµενη Βουλή δείχνει ότι θα έχει περισσότε­ρα κόµµατα από κάθε προηγούµενη - έως και 10! Με βάση τα δηµοσκοπικά δεδοµένα και αν το κλίµα δεν αναστραφεί, 3 στους 4 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, α­πό τους 160 που εξελέγησαν το 2009, θα βρεθούν εκτός Βουλής µετά τις επόµενες εκλογές! Το κόµµα που πρωταγωνίστησε και καθόρισε τη µεταπολιτευ­τική ιστορία της χώρας µας, ακολουθεί τη µοίρα της. Κατά πάσα πιθανότητα, και το µέλλον του θα εξαρτη­θεί από το µέλλον της.
ΥΓ.: Περίπου οι µισές τηλεφωνικές επικοινωνίες της έρευνας, πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ανα­κοίνωση της «συµπόρευσης» Β. Βενιζέλου και Ανδρ. Λοβέρδου και οι υπόλοιπες µισές µετά από αυτήν.
Σημείωση 1: Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου με αναγωγή
Η αναγωγή της αδιευκρίνιστης ψήφου, δηλαδή η αφαίρεσή της από την «εκτίµηση πρόθεσης ψήφου» (ή η κατανοµή της σε όλα τα κόµµατα), ώστε να προ­κύψει «εκλογικό» αποτέλεσµα, είναι µια διαδικασία που αντιµετωπίζεται µε επιφυλακτικότητα από την εταιρεία µας, όσον αφορά την επαλήθευσή της στις εκλογές. Γι’ αυτόν τον λόγο προτιµάµε την παρουσί­αση της απλής «εκτίµησης πρόθεσης ψήφου» (µε ό­λες τις απαντήσεις: λευκό, αποχή, αναποφάσιστος, δεν απαντώ κ.λπ.). Παρουσιάζουµε «εκτίµηση πρό­θεσης ψήφου µε αναγωγή», εφόσον µας ζητηθεί και όταν πλησιάζουµε σε εκλογές, ως αφορµή δηµοσι­ογραφικού σχολιασµού, αλλά και διότι µόνο µε «ε­κλογικά ποσοστά» µπορούµε να έχουµε «εκτίµηση κατανοµής εδρών». Χρησιµοποιούµε την απλή (και συνήθη) αναγωγή (αφαίρεση των ποσοστών της αδι­ευκρίνιστης ψήφου και επανυπολογισµός των υπό­λοιπων ποσοστών που ισοδυναµεί µε την κατανοµή της αδιευκρίνιστης ψήφου σε όλα τα κόµµατα, ανα­λογικά µε το ποσοστό τους) για ενδεικτικούς και µό­νο λόγους. Σε καµία περίπτωση, αυτή δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσµατος.
Σημείωση 2: Άλλα κόμματα
Σύµφωνα και µε τους κώδικες δεοντολογίας, σε έ­να ερώτηµα πρόθεσης ψήφου συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικάτα κόμματα που έχουνεκλεγεί και αντι­προσωπεύονται στη Βουλή (και στην Ευρωβουλή). Η εταιρεία µας ρωτά και καταγράφει όποιο κόµµα και αν αναφέρει ο ερωτώµενος πολίτης. Ακόµα και αν α­παντήσει «άλλο κόµµα», ερωτάται εκ νέου σε ποιο κόµµα αναφέρεται. Συνήθως όµως, οι περισσότεροι δεν διευκρινίζουν ποιο άλλο κόµµα θα επέλεγαν. Το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνουν απαντήσεις ό­πως «κάποιο άλλο», «κάποιο νέο», «οποιοδήποτε άλλο»… Πάντως, για όσα κόµµατα καταγράφονται, εφαρµόζουµε συνήθως τον ακόλουθο κανόνα - χωρίς να ισχυριζόµαστε ότι αυτός είναι ο µόνος ή ο πιο σωστός: όταν ένα κόµµα φτάσει ή ξεπεράσει ποσο­στό 1% στις «ελεύθερες» απαντήσεις, τότε εµφανί­ζεται ως χωριστή εγγραφή.
Σημείωση 3: Εκτίμηση εδρών ανά περιφέρεια
Η εκτίµηση της κατανοµής των εδρών ανά εκλο­γική περιφέρεια είναι ενδεικτική και παρουσιάζεται µόνο ως αφορµή για δηµοσιογραφικό σχολιασµό - δεν αποτελεί πρόβλεψη, αφού η κατανοµή των ε­δρών κάποιου κόµµατος, ανά εκλογική περιφέρεια, είναι δυνατόν να αλλάξει, κατά πολύ, ακόµα και µε ελάχιστες αλλαγές των ποσοστών του ίδιου ή και ο­ποιουδήποτε άλλου κόµµατος. Τα ποσοστά των κοµ-µάτων σε κάθε περιφέρεια είναι ενδεικτικά και προ­κύπτουν από αναλογική αυξοµείωση των ποσοστών τους στις εκλογές του 2009. Το λογισµικό υπολογι­σµού των εδρών έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία ΚΟSMON ΕΠΕ, υπό την καθοδήγηση και για λογαρια-σµό της PULSE RC.
Η σημερινή έρευνα της Pulse RC καταγράφει μονοψήφιο ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ (9,5%) και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής από το ΚΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Δημοκρατική Αριστερά. Η πάλαι ποτέ «μεγάλη δημοκρατική παράταξη» δείχνει σημάδια διάλυσης, χωρίς ταυτόχρονα η Ν.Δ. (19%) να μπορεί να εμφανίσει δυναμική αυτοδυναμίας. Τα τεράστια ποσοστά των αναποφάσιστων, του Λευκού / Αποχής και του Άλλου (σύνολο 33,5%) δείχνουν εικόνα ρευστοποίησης του πολιτικού συστήματος.
Η κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ αποτυπώνεται στην εκτίμηση της κατανομής των εδρών του στις επτά εκλογικές περιφέρειες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι κυριολεκτικά τραγική στην Α’ και τη Β’ Αθήνας, στις οποίες χάνει 22 βουλευτές! Στην Α’ Πειραιώς και τη Β’ Θεσσαλονίκης δεν εκλέγει... κανέναν!
Η κατανομή των εδρών στη νέα Βουλή, αν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση πρόθεσης ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, δείχνει εικόνα λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ ως δεύτερου κόμματος με βάση τον εκλογικό νόμο Παυλόπουλου, ο οποίος προφανώς δεν είχε προβλέψει την πλήρη κατάρρευση του δεύτερου κόμματος...
Σφαγή σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της Pulse RC, αν και μπορούσαμε, με βάση το γενικό δημοσκοπικό κλίμα, να υποθέσουμε κατά προσέγγιση το αποτέλεσμα της έρευνας, σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα «σενάριο» που θα περιλάμβανε κλίμα μεγαλύτερης πόλωσης μεταξύ Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, ώστε να δούμε την εφαρμογή του εκλογικού νόμου ως προς την κατανομή των εδρών του ΠΑΣΟΚ στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης με βάση αυτό το φανταστικό σενάριο.
Επιλέξαμε έτσι ενδεικτικά μια οκτακομματική Βουλή, σενάριο το οποίο είναι ακόμη πιο ευνοϊκό, ειδικά για το δεύτερο κόμμα, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Συνυπολογίσαμε έτσι και το ενδεχόμενο η εκλογή νέου αρχηγού να λειτουργήσει συσπειρωτικά. Έτσι, με το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης με αναγωγή στα έγκυρα να δίνει 13,5%, εμείς υπήρξαμε «γενναιόδωροι» κατά 6,5%.
Το αποτέλεσμα ωστόσο παραμένει απογοητευτικό στις μεγάλες αυτές περιφέρειες, στις οποίες κατά κανόνα συνωστίζονται τα ιστορικά και κορυφαία στελέχη με τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.
Μια σύγκριση μεταξύ της κατανομής που προκύπτει από την πραγματική δημοσκόπηση και της κατανομής που προκύπτει από το δικό μας φανταστικό σενάριο, αποκαλύπτει ότι στις συγκεκριμένες περιφέρειες, λόγω της λειτουργίας του εκλογικού νόμου, διασώζονται μόλις επτά έδρες διαθέσιμες για την εκλογή κορυφαίων στελεχών.
Η ταυτότητα της έρευνας
Επωνυμία Εταιρείας: Pulse RS – Σ. Δημητρίου & Σία Ε.Ε
Επωνυμία Εντολέα: Εφημερίδα «Το Ποντίκι»
Τύπος Έρευνας: Τηλεφωνική (enhanced C.A.T.I), με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.
Μέθοδος δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη, τυχαία (list-assisted Random Digit Dialing).
Σταθμίσεις: Ως προς φύλο, ηλικία και πολιτική συμπεριφορά.
Χρονικό Διάστημα: 30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2012.
Μέγεθος δείγματος: 1.784 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου στη χώρα.
Γεωγραφική κάλυψη: Πανελλαδική, με αντιπροσωπευτικό δείγμα ανά περιφέρεια.
Στατιστικό Σφάλμα: Το δειγματοληπτικό σφάλμα, με διάστημα βεβαιότητας +/- 2,5%.
Η PULSE RC είναι μέλος της ESOMAR, του Σ.Ε.Δ.Ε.Α., του συστήματος «Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων» και του μητρώου εταιρειών δημοσκοπήσεων του Ε.Σ.Ρ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας τους.
Βάσεις: Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 2009: 648, Ψηφοφόροι ΝΔ:448, Υπόλοιποι Ψηφοφόροι: 453 (και 67 άτομα δεν απάντησαν τι είχαν ψηφίσει), 168 δεν ψήφισαν στις εκλογές του 2009 (απείχαν ή δεν είχαν δικαίωμα ψήφου).
http://topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου